Полезна информация за скрап на автомобили

Полезно е да знаем, че в световен мащаб, производството на автомобили се покачва със скоростни темпове всяка година. В силно развитите страни мощностите на нови автомобили се оптимизират и подновяват всяка година. От проведени проучвания става известно, че Европейската комисия предвижда производството да се покачи с 32 % в периода преди 2020 г., а като брой те да достигнат 240 млн. създадени нови леки и товарни автомобили.

Тези цифри са плашещи за околната среда. Предполага се, че това силно ще се отрази на автомобилната индустрия и сериозните проблеми, ще рефлектират пагубно над природата.

Извода е, че всяко едно МПС оказва силно отрицателно влияние над вода, въздух, живи организми, почва. Всичко това е свързано с целия жизнен цикъл, от създаването на автомобила до излизането му от употреба.

Парникови газове, генериране на отпадъци, големи нива на консумация на природни ресурси, вредни емисии са сред заложените на дневен ред въпроси засягащи планетата ни и човечеството. Вече в цял свят се вземат адекватни и своевременни мерки за създаване на механизми, които се борят със замърсяването на околната среда и допринасят за по-високи и качествени количества на отпадъци, третирани от МПС-та. Това цели и да се достигне намаляване замърсявания и покачване на рециклираните автомобили, наред с всеки един компонент по тях.

Изискванията при управление на отпадъци са вменени. Те са задължения, както на производителите на автомобили, така и на собственици, търговци, управляващи МПС-та лица. Всичко това обяснява и множеството такси, които се налагат, а именно –

еко такси, които ангажират всеки да бъде съпричастен и да допринесе за организиране на третирането на всеки нов или стар автомобил на пазара.

Всеки етап свързан с управление на отпадъци преминава през събиране, изкупуване, предаване, шредиране, разкомплектоване, депониране, оползотворяване, обезвреждане на всяка част от МПС.